Projektet ECSMV

“Energieffektivitet og CO2-bespareler i virksomheder i Region Midtjylland” – forkortet ECSMV – er et projekt, som har sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

Virksomheder, der deltager i projektet, kan modtage op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til udvikling af en forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.

Efterfølgende kan virksomheder, der har udviklet en grøn forretningsmodel, modtage investeringstilskud til implementering af den grønne forretningsmodel. Tilskuddet udgør 32% af investeringssummen, dog maks. 200.000 kr.

Virksomheder, der deltager i projektet, inviteres med i et forum af ligesindede. Undervejs i projektet indbydes de deltagende virksomheder til vidensdeling og netværksmøder, der understøtter virksomhedernes videre grønne omstilling.

ECSMV 2.0 - Virksomheds- og værdikædesamarbejder

Projektet modtog i efteråret 2020 en tillægsbevilling på 5,5 millioner kr. med det formål at understøtte opbygningen af virksomheds- og værdikædesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland. Det betyder, at i ECSMV 2.0 skal der arbejdes med at styrke det  ’grønne økosystem’ omkring de deltagende SMV’er.

Værdikædesamarbejder og virksomhedssamarbejde inden for brancher, skal være med til at hjælpe flere virksomheder i gang med den grønne omstilling. Det kan fx være mellem to eller flere virksomheder i en industriel symbiose, hvor ressourcer ud­veksles mellem virksomhederne. Det kan også ske ved at gentænke en virksomheds værdikæde, hvor der arbejdes mod nye samarbejdsformer med virk­somhedens kunder eller leverandører, fx ved at un­dersøge forretningsmodeller inden for ”design for disassembly” eller ”product-as-a-service”.

Projektudvidelse ligger fint i forlængelse af projektets oprindelige opdrag, idet vi allerede har opbygget en database og viden om ressourcestrømme blandt virksomhederne i regionen via screeningerne fra projektets første fase. Den viden kan bruges til at sætte nye samarbejder i spil i form af virksomhedssymbioser og værdikædesamarbejder mellem virksomheder.

Der kan også arbejdes mere sektorbaseret inden for fx byggeri, hvor producenter af byggevarer arbejder sammen med nedrivningsfirmaer, arkitekter eller andre for at designe produkterne på en ny måde der muliggøre genbrug i højere grad.

Støtte til virksomhedssamarbejder

Projektet tilbyder kollektive rådgivningsforløb, hvor to eller flere virksomheder samarbejder om udvikling af en grøn forretningsmodel. Kollektive forløb kan modtage op til 200.000 kr. til dækning at udgiften til rådgivning. Virksomheder i kollektive forløb skal bidrage med i alt 400 medarbejdertimer for at kunne opnå det maksimale tilskudsbeløb på 200.000 kr.

Støtten til facilitering af virksomheds- og værdikædesamarbejder forudsætter ikke at en virksomhed har været igennem projektets første forløb.

50 millioner kroner

Graf der viser, hvem der støtter ECSMV

ECSMV har et budget på 50 millioner kroner, hvoraf 30 millioner kommer fra offentlige puljer:

  • EU’s Regionalfond: 15 mio. kr.
  • Region Midtjylland: 7,5 mio. kr.
  • Danmarks Erhvervsfremmestyrelse: 5,5 mio. kr.
  • Erhvervsstyrelsen: 2 mio. kr.
 

De resterende 20 millioner kroner er egenfinansiering fra de deltagende kommuner og virksomheder:

  • De 18 kommuner bidrager med samlet 5 mio. kr. Dette er hovedsageligt i form af medarbejdertimer til screening og rådgivning af virksomheder.
  • Virksomhederne bidrager selv med 15 mio. kr. Blandt andet skal en virksomhed selv afsætte mindst 114 medarbejdertimer til udviklingen af en grøn forretningsmodel for at opnå det fulde støttebeløb på 57.375 kr. Virksomheder, der søger om implementeringsstøtte, skal desuden selv betale mindst 2/3 af udstyret.

Projektets forløb og aktiviteter

Det er en udfordring for hele samfundet at nå den nationale målsætning om CO2-neutralitet i 2050. ECSMV-projektet er en af vejene til at nå dette mål. Projektet er overordnet inddelt i en række faser.

1
Kontakt med screeningsagent og efterfølgende screening

Din kommune er i gang med at screene lokale virksomheder ift. deres potentiale for grøn udvikling via udvikling og implementering af grønne forretningsmodeller. Som en del af screeningen får I besøg af en lokal screeningsagent enten fra jeres lokale erhvervsråd eller fra kommunen.

Hvis du ikke allerede har modtaget en henvendelse kan du sætte dig i forbindelse med din lokale kontaktperson.

2
Ansøgning om tilskud til udvikling af grøn forretningsmodel

Din virksomhed kan modtage tilskud til rådgivning til udvikling af en forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.

På baggrund af den indledende screening er der mulighed for at søge om tilskud på op til 57.375/- kr. til konsulentydelser til udvikling af grøn forretningsmodel.

3
Tilskud til implementering af grøn forretningsmodel

Har din virksomhed gennem projektets rådgivningsforløb udviklet en grøn forretningsmodel, vil du kunne søge investeringstilskud til implementering af din grønne forretningsmodel.

Der er mulighed for at søge om op til 32% tilskud til implementering af den grønne forretningsmodel, dog maks. 200.000/- kr.

4
Netværk for grønne virksomheder

Som deltager i projektet inviteres din virksomhed med i et forum af ligesindede. Undervejs i projektet vil I blive indbudt til vidensdeling og netværksmøder, som omhandler grøn omstilling og virksomhedsudvikling i en grøn retning.

Hvis din virksomhed deltager i projektet, får I mulighed for at deltage i seminarer og netværksaktiviteter om grøn omstilling med henblik på videreudvikling og videndeling på tværs af netværket, der udelukkende vil bestå af virksomheder som har gennemgået en udvikling i en grøn retning.

Projektaktiviteterne i virksomhederne skal være afsluttet inden 31. december 2022 for at kunne komme i betragtning til at modtage tilskud.